Suomeksi |  På svenska |  In English

Disputationsblankett och E-thesis: anvisningar för dig som disputerar

Disputationsblanketten

Alla som disputerar vid Helsingfors universitet ska fylla i en disputationsblankett på nättjänsten E-thesis webbplats senast tre veckor före disputationen. I blanketten fyller du i information om disputationen och doktorsavhandlingen och uppgifterna förmedlas samtidigt till både universitetets kommunikationsenhet och E-thesis. På detta sätt införs informationen också i universitetets evenemangskalender.

Samtidigt med blanketten lagras sammandrag av doktorsavhandlingen som publiceras på E-thesis webbsidor. Detta gäller också avhandlingar som inte publiceras på webben. Du ska skriva två olika sammandrag: ett svensk- eller finskspråkigt populärvetenskapligt referat och ett vetenskapligt på engelska. Vartdera referatets maximala längd är 2 400 tecken (cirka en sida). Om referatet är längre, bör det sändas separat som textbilaga (Microsoft Word rekommennederas) till e-thesis@helsinki.fi. I detta fall bör man skriva i blanketten "Referatet sänds separat" e.d. Om du önskar kan du dessutom sända in referat på andra språk, men det ska göras separat per e-post till adressen e-thesis@helsinki.fi.

Sammandrag av doktorsavhandlingar i medicin förmedlas också till databasen Medic som förvaltas av Campusbiblioteket Terkko i Mejlans. Doktorsavhandlingar som publicerats elektroniskt finns också tillgängliga via den europeiska portalen DART.

Publicering av doktorsavhandlingen på webben

Vid Helsingfors universitet kan en doktorsavhandling publiceras på två sätt: som en e-publikation på nätet eller på traditionellt vis i tryck. Också när doktorsavhandlingen publiceras i E-thesis ska, beroende av fakultet, 15-50 exemplar av avhandlingen tryckas (eller färdigställas i pappersversion). Du kan antingen göra nätversionen själv eller anlita Unigrafia eller någon annan leverantör. Det är möjligt att ansöka om understöd för tryckning av doktorsavhandlingen.

Det är avgiftsfritt att publicera doktorsavhandlingen i E-thesis. För att avhandlingen ska kunna publiceras måste den konverteras till lämpligt elektroniskt format, i första hand till pdf-filer.

För publicering av den elektroniska doktorsavhandlingen behövs följande dokument:

  • Helsingfors universitets disputationsblankett (ifylls senast tre veckor före disputationen)
  • Doktorsavhandlingen i pdf-format (i fråga om sammanläggningsavhandlingar publiceras endast den sammanfattande kappan)
  • En undertecknad publiceringsavtalsblankett, där du ger tillstånd till att avhandlingen publiceras på Internet (Blanketten skickas till Helsingfors universitets biblioteks webbtjänst. Ett exemplar är tillräckligt. Om du önskar få ett undertecknat exemplar tillbakasänt, ska två blanketter skickas in)

Om nätversionen av doktorsavhandlingen har beställts från Unigrafia (blankett på finska finns här), sköter Unigrafia om att pdf-filen levereras till biblioteket. Också i det här fallet ska du fylla i disputationsblanketten och ingå avtalet om publicering direkt med Helsingfors universitets bibliotek.

Observera dessutom att alla versioner av avhandlingen behöver ett eget ISBN-nummer. För nätversionen kan man anhålla om ett ISBN-nummer hos Finlands ISBN-central.

Filerna skickas antingen som bilagor per e-post till adressen e-thesis@helsinki.fi eller tillsammans med publiceringsavtalet med vanlig post till adressen Helsingfors universitets huvudbibliotek, nättjänster, E-thesis, PB 53 (Fabiansgatan 30), 00014 Helsingfors universitet. Doktorsavhandlingen publiceras i E-thesis samtidigt som spikningstiden inleds. Den elektroniska versionen måste därför skickas tre dagar innan. Ytterligare upplysningar om e-publicering av doktorsavhandlingar ges i e-thesis@helsinki.fi

OBS!  Om filen är över 20 MB, vänligen kontakta E-thesis innan du skickar filen.
 

Länkar